Hlava Tady je Ozzyzlakovo
novinky | úvod | o mně | trocha humoru | fotoalbum | software | konfigurace v Linuxu | poslat email | trocha poezie | CZFree.Net | PGP klíč | TCP/IP tools | škola | FZ6 Fazer | Daytona 675 | YZF-R6 | GSX-R 1000 | no a co na závěr ?
O pivu (ze hry PLAYBOY)
O ženské logice myšlení (ze hry PLAYBOY)
Studentské výtvory (sepsáno Romanem Štecem během studií na ČVUT)
Přepadení banky
Kreslený z pravěku (drsnější)
Nové logo windows NT serveru
Stavařská PFka 99
Jak probíhala evoluce
Z afriky
Nová bankovka 500 Kč
Rychovýtah
Vývojář Microsoftu
- Cerebrum Feminarum -

Zhrnutí vědeckých poznatků a teorií o obsahu ženské hlavy

1) Úvodní studie Whitney-Sandersona

Dvojice Whitney & Sanderson započala svoje první výzkumy obsahu ženské hlavy během studia medicíny roku 1985 na universitě v Berkley. Způsobili průlom do dlouho neznámé oblasti ženského mozku a zpracovali teorii, která vysvětlila mnohé jevy ženské psychiky, tehdejší vědě nevysvětlitelné. Nebudeme nyní blíže rozebírat všechny aspekty a důkazy teorie nositelů Nobelovy ceny, vybereme jen hlavní body na kterých stojí jejich teorie a zaměříme se na ohlasy světové vědecké veřejnosti.

Experimenty v Eutasových laboratořích ( Washington,DC) se během dvou roků na vybraném vzorku ženské populace podařilo ověřit nepoměr mezi celkovým objemem organismu k živé hmotnosti. Ani po opakovaných měřeních na jiných vzorcích této části obyvatelstva se nezvyklý nepoměr nepodařilo odstranit. Po dvouročním výzkumu v této oblasti předkládáme nasledující teorii:

1) Vnitřní prostor ženské hlavy na rozdíl od hlavy muže je prázdný.

2) Vnitřní strana ženské lebky obsahuje zvláštní druh jednovrstvového buňkového epitelu, který má schopnost nést informaci.

3) Tato vrstva se skládá z jednotlivých buněk, každá z nich má schopnost nést binární informaci. Nazvěme tuto vrstvu EPITEL.

4) Dalším důležitým prvkem ženského centra myšlení, který vnáší do systému dynamický charakter je těleso tvaru kuličky pohybující se po nepředvídatelných drahách po epitelu, který má nepravidelný povrch. Nazvěme toto těleso KULIČKA.

5) Na tyto dva základní atributy plynule navazuje třetí část, která vytváří diferencovanost mezi jednotlivými organismy a určuje jejich vnější chování ve vztahu k prostředí. Jde o malé těleso tvaru hrachu, nacházejícím se zpravidla v dolní polovrstvě epitelu, které má základní vliv na všechny pochody v ženské hlavě. Nazvěme ho VÝRŮSTEK.

Proces myšlení probíhá následovně: Po nepředvídatelných a neustále se měnících drahách na Epitelu se pohybuje velkou rychlostí Kulička. Z každé buňky Epitelu, kterou projde vymaže informaci (inicializuje ji). Takto Kulička neustále maže všechny informace, které byly do Epitelu vtlačené v den porodu a organismus postupně přestává chápat prostředí a vlastní identitu. Jeho inteligence neustále klesá a začínají se projevovat mentální poruchy. A tehdy Kulička narazí na své pouti po Epitelu do Výrůstku a odrazí se od něho a s velkým tlumením začne poskakovat po povrchu Epitelu (Thompson později dokázal, že už po třetím odrazu Kulička dokmitá). A právě tento okamžik je pro organismus ženy důležitý, protože během něho se do všech buněk, od kterých se Kulička odrazí zapíše informace, která je v tom okamžiku vnímaná vnějšími smysly (oči, uši,atd). Po tomto krátkém ději ale znovu nastane známý proces mazání. Když se Kulička pohybuje po náhodných drahách, intenzita mazání klesá exponenciálně s časem a šance vymazat všechny informace je minimální."

Tolik ze slavné teorie Whitney-Sandersona. Dále se budeme zaobírat dalšími příspěvky k Teorii Kuličky.

1) Henriho test zamilovaných

Jeden z jednoduchých nedestruktivních experimentálních důkazů teorie Kuličky podal německý biolog Henri a později ho rozvinul na test pro budoucí životní partnery: Partnerku je třeba pod vhodnou záminkou vylákat na odlehlou chatu. Tam ji postupně přivázat k posteli, ústa přelepit leukoplastí, aby jsme dosáhli na chvíli ticho a zhasnout světlo. Potom stačí přiložit hlavu k hlavě partnerky a uslyšíme tiché Bzůůům Bzůůům jak Kulička postupně maže a maže.

2) Johnsonovo doplnění Whitneyho-Sandersona

V populaci žen se naproti teorii W & S nachází velké množství jedinců absolutně neschopných logického myšlení. Tato abnormalita se dá vysvětlit geneticky výsledkem pradávné mutace, při které došlo ke vzniku ženského organismu BEZ VÝRŮSTKU. Tento organismus jsme pojmenovali ÚHŽ (Úplně Hloupá Žena). Kulička od narození nestále jen maže a maže, protože výrůstek neexistuje. V bežné praxi tento úkaz můžeme pozorovat hlavně na úřednických místech a na důležitých společenských postech.

3) Kotelnikovova teorie duplicity ÚHŽ

Výzkumem se zjistila v pozorováních Johnsona nesrovnalost. Časem narůstá počet ÚHŽ ne lineárně podle zákonů genetiky, ale exponenciálně. Tento jev je způsobený tzv. Random-efektem. U některých jedinců totiž dochází k následovní situaci: Kulička se po odražení od Výrůstku odrazí a při kmitech opětovně dopadne na Výrůstek, který se zatlačí spět do Epitelu a tím přestane existovat. Vznikla další ÚHŽ.

4) Jonathanovo vysvětlení migrény

Migréna jako fenomén je skoro výhradně ženskou záležitostí. Po teorii W & S se ale mnohé objasnilo. Migréna je způsobená příliš rychlým pohybem Kuličky po Epitelu. Neschopnost samoregulace se projeví při nárazu Kuličky do Výrůstku. Tehdy hlavou projde bodavá bolest a při dalších kmitech Kuličky se opakuje. Je tu ale sekundární efekt - pletivo se pod údery Kuličky rozpadá a strácí schopnost nést informaci, čím se podstatně zhoršuje psychická stabilita organismu.

5) Robertův fenomén Vysmáté ženy

Některé organismy mají jiný vrozený defekt. Jejich Kulička dosahuje vnitřní poloměr lebky, což způsobí, že už v prvních hodinách života se Výrůstek rozmačká na kaši. Na rozdíl od ÚHŽ jsou tito jednotlivci neustále vysmátí a lehko jsou poznat podle kroutivého pohybu hlavy okolo vlastní osy vyvolaného odstředivou silou Kuličky. Taktéž je slyšet zvuky připomínající vzdálené dunění.

6) Časové změny epitelu

Smirnoff roku 1987 formuloval tezi, ve které tvrdí, že Epitel vlivem času začíná pukat a praskat. Jeho zbytky se potom soustřeďují do spodní části dutiny lebeční a chrastí. Při kontaktu Kuličky s touto oblastí dochází k podivuhodným efektům, které ješte nejsou dostatečně vědecky popsané.

7) Hudsonovo odhalení struktury

Po dlouhodobých Hudsonových výzkumech ultrazvukem se podařilo objasnit jednu ze záhadných legend o ženách. Hudson roku 1990 šokoval vědecký svět objevem, že hmota Kuličky se skládá výlučně z látek identických s látkami obsaženými v zrně. Má dokonce i jeho tvar, co už úplně vyvrací některé snahy matematicky vysvětlit dráhy ženského myšlení (tzv. ženská logika).

8) Princip přizpůsobení se podle Kuwatiho

Japonec Kuwati roku 1992 na nátlak různých ženských spolků přistoupil ke zkoumání jedinců vyznačujících se neobyčejným stupněm logiky a inteligence. Obratom ruky však dokázal, že jde o jedince rodící se s dvěma Výrůstky, které se ve shodě s teorií Johnsona časem (podle Gonderberga do 3 let + - 5 dní) mění zatlačením jednoho z výrůstků Kuličkou (Random efekt) na standartní jedince.

Výše popsané pilíře Kuličkologie se neustále rozvíjejí. Každé nové číslo vědeckých časopisů přináší nové poznatky. Proto tento text zdaleka není uzavřený a je třeba ho brát jen jako historický pohled na začátky nové vědecké disciplíny - Kuličkologie.


Sandersom-Maugham Project Center
Alabama Technical University
U S Abla
fotka (c) Martin Lipinský 1997 - 2024